Header & Footer Wide Ads
Browsing Category

अध्यात्म

स्वबोध ज्ञानेश्वरी

                                                                                                                                     अध्याय १८ : मोक्षसंन्यासयोग                                           श्रीव्यासांचे जगावर मोठे
Read More...

स्वबोध ज्ञानेश्वरी

                                                                                                                                     अध्याय १८ : मोक्षसंन्यासयोगकृष्ण हा विजयस्वरूप !धृतराष्ट्राच्या या
Read More...

स्वबोध ज्ञानेश्वरी

                 अध्याय १८ : मोक्षसंन्यासयोगहे खरोखरच श्रीगुरूंचेच सामर्थ्यश्रीकृष्ण-पार्थाचा असा हा संवाद अनिर्वाच्य झाला. पाणी पाण्याला भेटताना मीठ मध्ये असले तरी त्याचेही पाणीच होते, तसेच संजयाचे झाले.
Read More...

स्वबोध ज्ञानेश्वरी

                                                                                                                                    अध्याय १८ : मोक्षसंन्यासयोगव्यासदेवांनी आपल्याला तारलेअर्जुन देवाच्या
Read More...

स्वबोध ज्ञानेश्वरी

                                                                                                                                    अध्याय १८ : मोक्षसंन्यासयोगमोहाचे कंद उरणारच नाहीतदेव सांगत आहे, ’तुझ्यासाठीच आज मी
Read More...

स्वबोध ज्ञानेश्वरी

                                                                                                                                      अध्याय १८ : मोक्षसंन्यासयोगगीता अभ्यासामुळे स्वर्गप्राप्तीगीता कोणाला सांगावी याचे
Read More...

स्वबोध ज्ञानेश्वरी

                    अध्याय १८ : मोक्षसंन्यासयोगमाझ्या स्वरूपालाच तू विषय बनवदेव सांगत आहे, ‘अर्थात माझ्या-तुझ्या ठायी मी-तू पण तरी कुठे आहे म्हणा! म्हणून अंतरीचे गुपित मी तुला सांगत आहे. असे एकनिष्ठतेचे व्यसन मला लागले
Read More...

स्वबोध ज्ञानेश्वरी

                                                                                                                           अध्याय १८ : मोक्षसंन्यासयोगआत्मज्ञान हेच गुप्तधनदेव सांगत आहे, ‘महासागरात गंगा समर्पित
Read More...

स्वबोध ज्ञानेश्वरी

                    अध्याय १८ : मोक्षसंन्यासयोगईश्वराचे मनोहारी रूपकदेव क्षात्र धर्माविषयी अर्जुनास सांगत आहे, ‘ एखाद्याला हात पाय बांधून रथात घातले तर तो स्वतः चालत नसला तरी रथ जाईल
Read More...

स्वबोध ज्ञानेश्वरी

                     अध्याय १८ : मोक्षसंन्यासयोगअर्जुना, तू युद्ध करणारच!देव अर्जुनास सांगत आहे, ‘रूपापेक्षा सावली वेगळी दिसते, त्याप्रमाणे प्रकृती आपल्या आत्मस्वरूपापेक्षा वेगळी आहे हे तुला जाणवेल.
Read More...

स्वबोध ज्ञानेश्वरी

                                                                                                                         अध्याय १८ : मोक्षसंन्यासयोगमोक्षासाठी गीता हा उपायदेव सांगत आहे, ‘कर्मयोगाच्या योगाने शक्तीच्या
Read More...